ഭരണ/വകുപ്പ് സാരഥികള്‍

ബഹു. ധനകാര്യ മന്ത്രി

ശ്രീ കെ എൻ ബാലഗോപാൽ
ധനമന്ത്രി, കേരള സർക്കാർ
രണ്ടാം നില, നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, ഫിനാൻസ് വിംഗ്
സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0417-2333294, 2333254
ഇമെയിൽ: min.fin@kerala.gov.in
 
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി (ധനകാര്യം)
ശ്രീ.രബീന്ദ്രകുമാര്‍ അഗര്‍വാള്‍ ഐഎഎസ്
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി (ധനകാര്യം), കേരള സർക്കാർ
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, ഫിനാൻസ് വിംഗ്
സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2327586, 2518292
ഇമെയിൽ: acs.finance@kerala.gov.in
ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ശ്രീമതി.കെ.ജി.മിനിമോള്‍
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറും ചാരിറ്റബിൾ എൻഡോവ്‌മെന്റുകളുടെ ട്രഷററും
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2303640, 2304038
മൊബൈൽ : 9447026536
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, ഡയറക്ടറേറ്റ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ശ്രീ ബിനു കുമാർ ജി
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2303640
മൊബൈൽ :9447728354, 8921073026
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in
ശ്രീ സഹീർ എ
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2303640
മൊബൈൽ : 9497784139
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in
ശ്രീ മാത്യുറോയ് കെ പി
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2303640
മൊബൈൽ : 9447260807
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in
ശ്രീ ഷൈജു എസ്
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ,കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് 
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം 
ഫോൺ : 0471-2303640 
മൊബൈൽ : 9447345003
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ഡയറക്ടറേറ്റ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ശ്രീ ഷാജഹാന്‍ എം
സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് 
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2303640
മൊബൈൽ :9446848949
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in

 

 

 ലോ ഓഫീസർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ശ്രീമതി ബിനി ആര്‍
(ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, നിയമ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്)
ലോ ഓഫീസർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2303640
മൊബൈൽ : 8086601630
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ഡയറക്ടറേറ്റ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ശ്രീമതി ബീന എസ്
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2303640
മൊബൈൽ : 9446552716
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in
ശ്രീമതി ചന്ദ്രപ്രഭ സി
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2303640
മൊബൈൽ : 9446315138
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in
ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള വി
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2303640
മൊബൈൽ : 9495901423
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in
ശ്രീ ജയചന്ദ്രന്‍ ബി
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം 
ഫോൺ : 0471-2303640 
മൊബൈൽ : 9446176136
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in

Senior Deputy Director & Head Of Office, Audit Training Centre, Kerala State Audit Department

 
ശ്രീ സുരേഷ് കുമാര്‍ ആര്‍
സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ഓഡിറ്റ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ
ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്‌സേഷൻ
ഗാന്ധിപുരം റോഡ്, ചാവടിമുക്ക്, ശ്രീകാര്യം
ഫോൺ : 0471-2596970 മൊബൈൽ :9497691240
ഇമെയിൽ: training.ksad@kerala.gov.in

JOINT DIRECTOR & Head Of Office, University Audit , Kerala State Audit Department

Sri Habeeb Mohammed
Joint Director, Kerala University Audit 
Kerala University P.O
Thiruvananthapuram -695034
Phone : 0471-2305864 Mobile : 9048830678
Email : keralauty.ksad@kerala.gov.in
Sri Varghese Joseph
Joint Director, M.G University Audit
Priyadarshini Hills P.O., Athirampuzha, Kottayam -686560
Phone : 0481-2730242, Mobile : 9496223494
Email : mguty.ksad@kerala.gov.in
Smt Sophy A
Joint Director , CUSAT University Audit
Cochin University of Science and Technology, Kochi – 682822
Phone : 0484-2576097 Mobile : 9446016258
Email : cusatuty.ksad@kerala.gov.in
Sri Sabu Joseph
Joint Director, Sanskrit University Audit
Sree Sankaracharya University of Sanskrit
Kalady P.O-683574
Phone : 0484-2463975 Mobile : 9446131223, 9207199025
Email : ssusuty.ksad@kerala.gov.in
Smt Dhanya Balakrishnan
Joint Director,KUFOS Audit
Kerala University of Fisheries & Ocean Science, Panagad-682506
Mobile : 9895392115
Email : kufosuty.ksad@kerala.gov.in
Smt Shyla M S
Joint Director, Kerala Agicultural University Audit
Kerala Agricultural University , Vellanikkara P.O
Thrissur-680654
Phone : 0487-2370788, Mobile : 9544595796
Email : agriuty.ksad@kerala.gov.in
Sri Babu Riyazudeen
Joint Director ,KUHAS Audit
Kerala University of Health & Alllied Science
Medical College P.O , Thrissur-680596
Mobile : 9495017634
email : healthuty.ksad@kerala.gov.in
Sri A S Shajahan
Joint Director , Calicut University Audit,
Calicut University P.O
Malappuram -673635
Phone : 0494-2400264 Mobile : 9447353326
email : calicututy.ksad@kerala.gov.in
Sri Gopa Kumar B
Joint Director, Vet. University Audit
Kerala Veterinary & Animal Science University, Pookkode,
Lakidi.P.O, Wayanad-673576

Mobile : 8547137737
email : kvasuuty.ksad@kerala.gov.in
Sri Santhosh B

Joint Director ,Kannur University Audit
Mangathuparambu, Kannur University Campus P.O
Kannur-670567
Phone : 0497-2782353 Mobile : 9495770375
email : kannuruty.ksad@kerala.gov.in

Smt Bindhu G S
Joint Director , APJ Abdul Kalam Technological University Audit &
Sree Narayana Guru Open University Audt,
CET Campus, Alathara Rd, Ambady Nagar,
Thiruvananthapuram, Kerala 695016.
Phone: 0471-2785656 Mobile : 9446326731
email :techuty.ksad@kerala.gov.in

Sri Jaleel K
Joint Director, Thunchath Ezhthuachan Malayalam University Audit,
Thunchath Ezhthuachan Malayalam University,
Vakkad, Tirur, Malappuram -676502.
Phone : Mobile : 9446344060
email : audit@temu.ac.in

JOINT DIRECTOR & Head Of Office, Deputy Director-District Audit Offices Kerala State Audit Department

Sri Harikumar G
Joint Director, District Audit Office
Housing Board Building,
ShanthiNagar,
Thiruvananthapuram-695001
Phone : 0471-2331231
Mobile : 9497346263
Email : dotvm.ksad@kerala.gov.in

Smt.Sreeja.K
Deputy Director
Phone : 0471-2331231
Mobile : 9447890414
Email : dotvm.ksad@kerala.gov.in

Sri Samkutty T L
Joint Director,District Audit Office
Civil Station, Kakkanadu P.O.
Ernakulam -682030.
Phone : 0484-2422271
Mobile : 9447526621
Email : doekm.ksad@kerala.gov.in
Smt Bindu S Nair
Deputy Director
Phone : 0484-2422271
Mobile : 9495714917
Email : doekm.ksad@kerala.gov.in


Smt Sudha Das
Joint Director, District Audit Office
Chempookavu P.O.
Thrissur-680020.
Phone : 0487-2331249
Mobile : 9656019440
Email : dotsr.ksad@kerala.gov.in
Sri Sabu P S
Deputy Director
Phone : 0487-2331249
Mobile : 9447614803
Email :dotsr.ksad@kerala.gov.in

Smt M V Sini
Joint Director , District Audit Office
Civil Station,Kozhikode-673020.
Phone : 0495-2371012
Mobile : 9846918953
Email : dokkd.ksad@kerala.gov.in

Sri Josho Bennet John KAS
Deputy Director
Phone : 0495-2371012
Mobile : 9746750841
Email : dokkd.ksad@kerala.gov.in

Senior Deputy Director & Head Of Office, District Audit Offices, District Panchayath Audit Offices, Municipal Corporation Audit , Kerala State Audit Department

Smt Ambily M D
Senior Deputy Director, District Audit Office
Old Municipal Building, Near Over Bridge,
Chinnakkada, Kollam -691001
Phone :0474-2740141
Mobile : 9497361962
Email : doklm.ksad@kerala.gov.in
Sri Anil Kumar S
Deputy Director
Phone :0474-2740141
Mobile : 9446055716
Email : doklm.ksad@kerala.gov.in

Sri Vinod Sreedhar
Senior Deputy Director, District Audit Office
Mini Civil Station
Pathanamthitta -689645
Phone : 0468-2223691
Mobile : 9446094222
Email : dopta.ksad@kerala.gov.in
Smt Snigdha S
Deputy Director
Phone : 0468-2223691
Mobile : 9497637368
Email : dopta.ksad@kerala.gov.in

Sri Vinod K K
Senior Deputy Director, District Audit Office, Idukki.
Mini Civil Station
Thodupuzha-685584
Phone : 0486-2227332
Mobile: 9447526470
Email : doidk.ksad@kerala.gov.in
Sri Anil Mathew Iype
Deputy Director
Phone : 0486-2227332 Mobile
Mobile : 8078977106
Email : doidk.ksad@kerala.gov.in

Sri Sabu C George
Senior Deputy Director, District Audit Office
Civil Station ,Collectorate P.O
Kottayam -686001
Phone : 0481-2564886
Mobile: 9497337061
Email : doktm.ksad@keralg.gov.in
Smt Beenakumari C R
Deputy Director
Phone : 0481-2564886
Mobile : 9496159364
Email : doktm.ksad@keralg.gov.in

Sri Vijaya Kumar S
Senior Deputy Director, District Audit Office
Town Hall Shopping Complex, South Iron Bridge
Alappuzha-678001
Phone : 0491-2252753,
Mobile : 9446344182
Email : dopkd.ksad@kerala.gov.in
Sri Rajeev R
Deputy Director
Phone : 0491-2252753
Mobile : 9847853485
Email : dopkd.ksad@kerala.gov.in

Sri Aravindakshan P
Senior Deputy Director, District Audit Office
Near Municipal Town Hall
Palakkad-678001
Phone : 0491-2520145
Mobile : 9446094222
Email : dopkd.ksad@kerala.gov.in

Sri Ram Manohar V K
Deputy Director
Phone : 0491-2520145
Mobile : 9446163915
Email : dopkd.ksad@kerala.gov.in

Sri Satheesh Maveli PuthenVeedu
Senior Deputy Director, District Audit Office
Civil station, B3 block
Malappuram – 676005
Phone : 0483-2734951
Mobile : 9497206940
Email : dompm.ksad@kerala.gov.in
Smt Chithralekha K K KAS
Deputy Director
Phone : 0483-2734951
Mobile : 9349971659
Email : dompm.ksad@kerala.gov.in

Smt Vasantha P S
Senior Deputy Director ,District Audit Office
Municipal Building, Kalpetta
Wayanad-673121
Phone : 04936-203672,
Mobile : 9526647114
Email : dowyd.ksad@kerala.gov.in
Smt Akhila Mohan KAS
Deputy Director
Phone : 04936-203672
Mobile : 9496549698
Email : dowyd.ksad@kerala.gov.in

Sri Sunil P
Senior Deputy Director,District Audit Office
K.M Complex, Near Municipal Bus Stand, Kannur -670001
Phone : 0497-2707698,
Mobile : 9495207229
Email : doknr.ksad@kerala.gov.in
Sri Jithendran A R
Deputy Director
Phone : 0497-2707698
Mobile : 9447885140
Email : doknr.ksad@kerala.gov.in

Sri Augustine O K
Senior Deputy Director,District Audit Office
Civil Station, E Block, Vidya Nagar P.O,
Kasaragod-671123
Phone : 04994-256690,
Mobile : 9947405663
Email : doksd.ksad@kerala.gov.in
Smt Rekha R
Deputy Director
Phone : 04994-256690
Mobile : 8281258306
Email : doksd.ksad@kerala.gov.in

Sri Sunil Das S
Senior Deputy Director, Corporation Audit
Corporation Office,L.M.S, Vikas Bhavan P.O
T.V.M- 695033
Phone :0471-2320821, Extn.405(DD) ,400 (Audit) Mobile : 9745006515
Email : corptvm.ksad@kerala.gov.in


Smt Aji K S
Senior Deputy Director, Corporation Audit
Corporation Office, Kollam
Phone : 0474-2748602 Mobile : 9947573427
Email : corpklm.ksad@kerala.gov.in


Sri Santhosh K V
Senior Deputy Director, Corporation Audit
Corporation Office
Kochi -682011
Phone : 0484-2383994 , 0484-2576097 Extn. 264 Mobile : 944783569
Email : corpkochi.ksad@kerala.gov.in


Smt Letha M N
Senior Deputy Director, Corporation Audit
Corporation Office,
Thrissur 680001
Phone : 0487-2443619 Mobile : 9447623482
email : corptsr.ksad@kerala.gov.in


Sri Vasudevan M
Senior Deputy Director,Corporation Audit
Corporation Office
Kozhikkode -673011
Phone : 0495-2365264 , 0495-2365040 Mobile :9446693972
Email : corpkkd.ksad@kerala.gov.in


Sri Jayarajan K
Senior Deputy Director, Kannur Corporation Audit,
Corporation Office
Kannur-670001
Phone : 0497-2700581 Mobile : 9446268263
Email : municipalauditkannur@gmail.com


Sri John Manohar
Senior Deputy Director, District Panchayath Audit
District Pachayath Office, Pattom, Thiruvananthapuram- 695004.
Phone : Mobile : 9447221347
Email : dptvm.ksad@kerala.gov.in


Smt Baby Sanooja
Senior Deputy Director, District Panchayath Audit &
District Kudumbasree Audit,
District Pachayath Office, Olayil, Thevally, Kollam, Kerala 691009
Phone : Mobile : 9495981522
Email : dpklm.ksad@kerala.gov.in

Smt Jaya C R
Senior Deputy Director, District Panchayath Audit &
District Kudumbasree Audit,
District Pachayath Office, Civil Station, Thrikkakara, Kakkanad,
Eranakulam, Kerala 682030
Phone : Mobile : 9497734850
Email : dpekm.ksad@kerala.gov.in

Smt Mary Honey Joseph
Senior Deputy Director, District Panchayath Audit
District Pachayath Office, Kalyan Nagar, Ayyanthole,
Thrissur, Kerala 680003
Phone : Mobile : 9447030396
Email : dptsr.ksad@kerala.gov.in

Sri Ratheesh Kumar P M
Senior Deputy Director, District Panchayath Audit &
District Kudumbasree Audit,
District Pachayath Office, Civil Station, Eranhippalam,
Kozhikode, Kerala 673020
Phone : Mobile : 9446695226
Email : dpkkd.ksad@kerala.gov.in

 

Sri Sashi Kumar M P
Senior Deputy Director, District Panchayath Audit &
District Kudumbasree Audit,
District Pachayath Office, Talap, Kannur, Kerala 670002
Phone : Mobile : 9446020599
Email : dpdkauditknr@gmail.com

Smt Girija K K
Senior Deputy Director, District Panchayath Audit &
District Kudumbasree Audit,
District Pachayath Office, Up Hill, Malappuram, Kerala 676505
Phone : Mobile : 9446623107
Email : dpauditmpm@gmail.com

 

Deputy Director & Head Of Office, Municipal Corporation,Concurrent Municipal Audit, Kerala State Audit Department

Smt Sindhu G
Deputy Director, Tiruvalla Municipal Audit
Tiruvalla Municipality Office
Tiruvalla P.O-689 101
Phone : 0469-2700599 Mobile : 9496819441
Email : mltvla@gmail.com

Sri Anil Kumar C
Deputy Director, Kottayam Municipal Audit
Municipal Office
Kottayam -686001
Phone : 0481-2566665 Extn. 30 Mobile : 9446012655
Email : mlktm.ksad@kerala.gov.in
Sri George P Mathew
Deputy Director, Changanassery Municipal Audit
Municipal Office
Changanassery -686101
Phone : 0481-2420044 Mobile : 8921655935
Email : mlcsry.ksad@kerala.gov.in
Smt Rema Rajan
Deputy Director, Municipal Audit
Municipal Office
Alappuzha -688001
Phone : 0477-2251913 Mobile : 9947142802
Email : mlalp.ksad@kerala.gov.in

Sri Prasanna Kumar M P
Deputy Director, Aluva Municipal Audit
Municipal Office
Aluva -683101
Phone : 0484-2623767, 0484-2623756 Mobile : 9495748439
Email : mlalv.ksad@kerala.gov.in

Sri Ajithan T N
Deputy Director, Perumbavoor Municipal Audit
Perumbavoor Municipality Office
Perumbavoor P.O
Phone : 0484-2522230, Extn.35, 0484-2700678 Mobile : 9447607191
Email : mlpbvr.ksad@kerala.gov.in
Smt Bindu P G
Deputy Director, Municipal Audit
Municipal Office
Palakkad-678001
Phone : 0491-2534634 Mobile : 9495277187
Email : mlpkd.ksad@kerala.gov.in
Sri Hari K P
Deputy Director, Tirur Municipal Audit
Tirur Municipality Office
Tirur P.O
Phone : Mobile : 9496728252
Email : mltir.ksad@kerala.gov.in
Sri Manoharan M
Deputy Director, Municipal Audit
Municipal Office Vatakara
Kozhikkode-673101
Phone : 0496-2516999 Mobile : 9446066549
Email : mlvdkr.ksad@kerala.gov.in
Sri Sreehari Mithran
Deputy Director, Thalassery Municipal Audit
Municipal Office, Thalassery-670101
Phone : 0490-2344071 Mobile : 9447354917
Email : mltlsry.ksad@kerala.gov.in
Sri Mathew Jacob
Deputy Director,Municipal Audit
Municipality Office
Kasaragod -671121
Phone : 04994-230051 Mobile : 9446287778
Email : mlksd.ksad@kerala.gov.in

Joint Director & Head Of Office, Senior Deputy Director, Travancore Devaswom Audit , Kerala State Audit Department

Sri Vikram Singh C
Joint Director,
Travancore Dewaswom Board
Nanthancode, TVM-695003
Phone : 0471-2313860
Mobile : 9497131677
Email : tdbaudit.ksad@kerala.gov.in
Sri Anil Kumar B
Senior Deputy Director,
Travancore Dewaswom Board,
Nanthancode, TVM-695003
Phone : 0471-2313860
Mobile: 8281938418
Email : tdbaudit.ksad@kerala.gov.in

Senior Deputy Director & Head Of Office, Devaswom Audit , Kerala State Audit Department

Sri Sunil Kumar K V
Senior Deputy Director, Malabar Devaswom Audit
Civil Station, New Block’
Kozhikode-20
Phone : 0495-2374568 Mobile : 9947193456
Email : mdbaudit.ksad@kerala.gov.in
Sri Satheesan N
Senior Deputy Director, Guruvayoor Devaswom Audit
Guruvayoor P.O
Thrissur-680101
Phone : 0487-2551715 ,0487-2556346 Mobile : 9961511905
Email : gdbaudit.ksad@kerala.gov.in

Deputy Director & Head Of Office, Devaswom Audit , Kerala State Audit Department

Sri Ligilal B
Deputy Director, Malabar Dewaswom Audit Regional office
Near Municipal Town Hall
Palakkad-678001
Phone : 0491-2527448 Mobile : 9497220967
Email : hreplkd.ksad@kerala.gov.in
Sri Sasibhooshan E
Deputy Director, Cochin Dewaswom Audit
Cochin Dewaswom office
Thrissur -680001
Phone : 0487-2322609 Mobile : 9446500125
email : cdbaudit.ksad@kerala.gov.in

Audit Officer & Head Of Office, Devaswom Audit , Kerala State Audit Department

Sri P V Sureshan
Audit Officer, Malabar Dewaswom Audit Regional Office
Thiruvangadu Sreerama Swamy Temple
Thalassery-670103
Phone : 0490-2320270 Mobile : 9497607172
Email : hreaudittly.ksad@kerala.gov.in

Joint Director & Head Of Office,Welfare Fund Audit , Kerala State Audit Department

Smt Geetha M
Joint Director, Welfare Fund Audit
Old Municipal Office Building
Chinnakkada, Kollam -691001
Phone : 0474-2766175 Mobile : 9495568571
Email : wfaudit.ksad@kerala.gov.in

Senior Deputy Director & Head Of Office,Housing Board Audit, Kerala State Audit Department

Smt Merlin Sam
Senior Deputy Director, KSHB Audit
Housing Board Building, Santhi Nagar
TVM-695001
Phone : 0471-2330001 Mobile : 9447349402
Email : kshbaudit.ksad@kerala.gov.in

Senior Deputy Director & Head Of Office, KHRWS Audit, Kerala State Audit Department

Sri Pramod Viswanathan
Senior Deputy Director, KHRWS Audit
Red Cross Road, Vanchiyoor P O
TVM-695037
Phone : 0471-2306623 Mobile : 9446335161
Email : khrwsaudit.ksad@kerala.gov.in

Senior Deputy Director & Head Of Office, G.C.D.A Audit, Kerala State Audit Department

Sri Kishore Thomas M
Senior Deputy Director, G.C.D.A Audit
G.C.D.A Office
Cochin-682020
Phone : 0484-2205061 Mobile : 9495509424
email : gcdaaudit.ksad@kerala.gov.in

Senior Deputy Director & Head Of Office, Sports Council Audit, Kerala State Audit Department

Sri Harikumar T K
Senior Deputy Director, Sports Council Audit,
Kerala State Sports Council,
Thiruvananthapuram.
Phone : Mobile : 9446421023
Email : sportscouncilaudit@gmail.com

Senior Deputy Director & Head Of Office, Kudumbashree Audit, Kerala State Audit Department

Sri Saji K
Senior Deputy Director, Kudumbashree Audit
Kudumbashree State Mission,
Thiruvananthapuram.
Phone : Mobile : 9446321867
Email : ksadkudumbasreeaudit@gmail.com

Deputy Director & Head Of Office, Trida Audit, Kerala State Audit Department

Sri Rajilan MC
Deputy Director, TRIDA Audit
Jaya Mansion Vazhuthacaud
T.V.M-695010
Phone : 0471-2722748 Mobile : 9447501501
Email : tridaaudit.ksad@kerala.gov.in

Deputy Director & Head Of Office, College of Agriculture Audit, Kerala State Audit Department

Smt Biji Varghese
Deputy Director, Agricultural College Audit
College of Agriculture
Vellayani, T.V.M-695522
Phone 0471-2381915 Mobile :9446272145
Email : agricollege.ksad@kerala.gov.in

Deputy Director & Head Of Office, SIL Audit, Kerala State Audit Department

Smt Bindu K Pillai
Deputy Director, S.I.L Audit
State Institute of Languages
Nalanda, T.V.M – 695003
Phone : 0471-2317238 Mobile : 9947134415
Email : silaudit.ksad@kerala.gov.in

Deputy Director & Head Of Office, Tourism & DTPC Audit, Kerala State Audit Department

Smt Suja N
Deputy Director, Tourism & DTPC Audit
Employee’s Co-operative Society Building,
Pulimoodu,
Statue, TVM-695001.
Phone :                         Mobile : 9497338201
Email : twcaudit.ksad@keralgov.in

Audit Officer & Head Of Office, S.I.E.P , Kerala State Audit Department

Sri Pradeep B
Audit Officer, S I E P Audit
Sahakarana bhanavan, DPI, Vazhuthacaud
Trivandrum -695014
Phone : Mobile : 9446071946
Email : siepaudit.ksad@kerala.gov.in