ഭരണ/വകുപ്പ് സാരഥികള്‍

 
 
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി (ധനകാര്യം)
ശ്രീ.രബീന്ദ്രകുമാര്‍ അഗര്‍വാള്‍ ഐഎഎസ്
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി (ധനകാര്യം), കേരള സർക്കാർ
നോർത്ത് ബ്ലോക്ക്, ഫിനാൻസ് വിംഗ്
സർക്കാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2327586, 2518292
ഇമെയിൽ: acs.finance@kerala.gov.in
ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ശ്രീമതി.കെ.ജി.മിനിമോള്‍
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറും ചാരിറ്റബിൾ എൻഡോവ്‌മെന്റുകളുടെ ട്രഷററും
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2303640, 2304038
മൊബൈൽ : 9447026536
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, ഡയറക്ടറേറ്റ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ശ്രീ ബിനു കുമാർ ജി
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2303640
മൊബൈൽ :9447728354, 8921073026
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in
ശ്രീ സഹീർ എ
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2303640
മൊബൈൽ : 9497784139
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in
ശ്രീ മാത്യുറോയ് കെ പി
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2303640
മൊബൈൽ : 9447260807
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in
ശ്രീ അനില്‍കുമാര്‍ ബി
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ,കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് 
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം 
ഫോൺ : 0471-2303640 
മൊബൈൽ : 8281938418
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in

സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ഡയറക്ടറേറ്റ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ശ്രീ ഷാജഹാന്‍ എം
സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് 
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2303640
മൊബൈൽ :9446848949
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in

 

 

 ലോ ഓഫീസർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്

ശ്രീമതി ബിനി ആര്‍
(ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി, നിയമ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്)
ലോ ഓഫീസർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2303640
മൊബൈൽ : 8086601630
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ഡയറക്ടറേറ്റ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ശ്രീമതി ചന്ദ്രപ്രഭ സി
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2303640
മൊബൈൽ : 9446315138
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in
ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണ പിള്ള വി
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2303640
മൊബൈൽ : 9495901423
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in
ശ്രീ ജയചന്ദ്രന്‍ ബി
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം 
ഫോൺ : 0471-2303640 
മൊബൈൽ : 9446176136
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in
ശ്രീമതി സതി എ
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില, വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2303640
മൊബൈൽ : 9497571459
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in

Senior Deputy Director & Head Of Office, Audit Training Centre, Kerala State Audit Department

 
ശ്രീമതി ബീന എസ്
സീനിയർ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ഓഡിറ്റ് ട്രെയിനിംഗ് സെന്റർ
ഗുലാത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാൻസ് ആൻഡ് ടാക്‌സേഷൻ
ഗാന്ധിപുരം റോഡ്, ചാവടിമുക്ക്, ശ്രീകാര്യം
ഫോൺ : 0471-2596970 മൊബൈൽ : 9446552716
ഇമെയിൽ: training.ksad@kerala.gov.in

JOINT DIRECTOR & Head Of Office, University Audit , Kerala State Audit Department

Sri Habeeb Mohammed
Joint Director, Kerala University Audit 
Kerala University P.O
Thiruvananthapuram -695034
Phone : 0471-2305864 Mobile : 9048830678
Email : keralauty.ksad@kerala.gov.in
Shri Shyju S
Joint Director, M.G University Audit
Priyadarshini Hills P.O., Athirampuzha, Kottayam -686560
Phone : 0481-2730242, Mobile : 9447345003
Email : mguty.ksad@kerala.gov.in
Smt Dhanya Balakrishnan
Joint Director , CUSAT University Audit
Cochin University of Science and Technology, Kochi – 682822
Phone : 0484-2576097 Mobile : 9895392115
Email : cusatuty.ksad@kerala.gov.in
Sri Sabu Joseph
Joint Director, Sanskrit University Audit
Sree Sankaracharya University of Sanskrit
Kalady P.O-683574
Phone : 0484-2463975 Mobile : 9446131223, 9207199025
Email : ssusuty.ksad@kerala.gov.in

Sri Babu Riyazudheen S

Joint Director,KUFOS Audit
Kerala University of Fisheries & Ocean Science, Panagad-682506
Mobile : 9495017634
Email : kufosuty.ksad@kerala.gov.in

Smt Shyla M S
Joint Director, Kerala Agicultural University Audit
Kerala Agricultural University , Vellanikkara P.O
Thrissur-680654
Phone : 0487-2370788, Mobile : 9544595796
Email : agriuty.ksad@kerala.gov.in
Smt.M.V Sini
Joint Director ,KUHAS Audit
Kerala University of Health & Alllied Science
Medical College P.O , Thrissur-680596
Mobile : 9846918953
email : healthuty.ksad@kerala.gov.in
Sri Retheesh Kumar P.M
Joint Director , Calicut University Audit,
Calicut University P.O
Malappuram -673635
Phone : 0494-2400264 Mobile : 9446695226
email : calicututy.ksad@kerala.gov.in
Sri Gopa Kumar B
Joint Director, Vet. University Audit
Kerala Veterinary & Animal Science University, Pookkode,
Lakidi.P.O, Wayanad-673576

Mobile : 8547137737
email : kvasuuty.ksad@kerala.gov.in
Sri Santhosh B

Joint Director ,Kannur University Audit
Mangathuparambu, Kannur University Campus P.O
Kannur-670567
Phone : 0497-2782353 Mobile : 9495770375
email : kannuruty.ksad@kerala.gov.in

Smt Bindhu G S
Joint Director , APJ Abdul Kalam Technological University Audit &
Sree Narayana Guru Open University Audt,
CET Campus, Alathara Rd, Ambady Nagar,
Thiruvananthapuram, Kerala 695016.
Phone: 0471-2785656 Mobile : 9446326731
email :techuty.ksad@kerala.gov.in

Sri Jaleel K
Joint Director, Thunchath Ezhthuachan Malayalam University Audit,
Thunchath Ezhthuachan Malayalam University,
Vakkad, Tirur, Malappuram -676502.
Phone : Mobile : 9446344060
email : audit@temu.ac.in

JOINT DIRECTOR & Head Of Office, Deputy Director-District Audit Offices Kerala State Audit Department

Sri Harikumar G
Joint Director, District Audit Office
Housing Board Building,
ShanthiNagar,
Thiruvananthapuram-695001
Phone : 0471-2331231
Mobile : 9497346263
Email : dotvm.ksad@kerala.gov.in

 

Smt Rekha R
Deputy Director
Phone : 0471-2331231
Mobile : 8281258306
Email : dotvm.ksad@kerala.gov.in

Sri Samkutty T L
Joint Director,District Audit Office
Civil Station, Kakkanadu P.O.
Ernakulam -682030.
Phone : 0484-2422271
Mobile : 9447526621
Email : doekm.ksad@kerala.gov.in
Smt Bindu S Nair
Deputy Director
Phone : 0484-2422271
Mobile : 9495714917
Email : doekm.ksad@kerala.gov.in


Smt Sudha Das
Joint Director, District Audit Office
Chempookavu P.O.
Thrissur-680020.
Phone : 0487-2331249
Mobile : 9656019440
Email : dotsr.ksad@kerala.gov.in
Sri Sabu P S
Deputy Director
Phone : 0487-2331249
Mobile : 9447614803
Email :dotsr.ksad@kerala.gov.in

Sri Sunil Das S
Joint Director , District Audit Office
Civil Station,Kozhikode-673020.
Phone : 0495-2371012
Mobile : 9745006515
Email : dokkd.ksad@kerala.gov.in

Smt Nandana S Pillai KAS
Deputy Director
Phone : 0495-2371012
Mobile : 9995954760
Email : dokkd.ksad@kerala.gov.in

Senior Deputy Director & Head Of Office, District Audit Offices, District Panchayath Audit Offices, Municipal Corporation Audit , Kerala State Audit Department

Smt Ambily M D
Senior Deputy Director, District Audit Office
Old Municipal Building, Near Over Bridge,
Chinnakkada, Kollam -691001
Phone :0474-2740141
Mobile : 9497361962
Email : doklm.ksad@kerala.gov.in
Sri Anil Kumar S
Deputy Director
Phone :0474-2740141
Mobile : 9446055716
Email : doklm.ksad@kerala.gov.in

Sri Vinod Sreedhar
Senior Deputy Director, District Audit Office
Mini Civil Station
Pathanamthitta -689645
Phone : 0468-2223691
Mobile : 9446094222
Email : dopta.ksad@kerala.gov.in
Smt Snigdha S
Deputy Director
Phone : 0468-2223691
Mobile : 9497637368
Email : dopta.ksad@kerala.gov.in

Sri Vinod K K
Senior Deputy Director, District Audit Office, Idukki.
Mini Civil Station
Thodupuzha-685584
Phone : 0486-2227332
Mobile: 9447526470
Email : doidk.ksad@kerala.gov.in
Sri Anil Mathew Iype
Deputy Director
Phone : 0486-2227332 Mobile
Mobile : 8078977106
Email : doidk.ksad@kerala.gov.in

Sri Sabu C George
Senior Deputy Director, District Audit Office
Civil Station ,Collectorate P.O
Kottayam -686001
Phone : 0481-2564886
Mobile: 9497337061
Email : doktm.ksad@keralg.gov.in
Smt Beenakumari C R
Deputy Director
Phone : 0481-2564886
Mobile : 9496159364
Email : doktm.ksad@keralg.gov.in

Sri Vijaya Kumar S
Senior Deputy Director, District Audit Office
Town Hall Shopping Complex, South Iron Bridge
Alappuzha-678001
Phone : 0491-2252753,
Mobile : 9446344182
Email : dopkd.ksad@kerala.gov.in
Sri Ligilal B
Deputy Director
Phone : 0491-2252753
Mobile : 9497220967
Email : dopkd.ksad@kerala.gov.in

Sri Aravindakshan P
Senior Deputy Director, District Audit Office
Near Municipal Town Hall
Palakkad-678001
Phone : 0491-2520145
Mobile : 9446879896
Email : dopkd.ksad@kerala.gov.in

 

Sri Anilkumar T
Deputy Director
Phone : 0491-2520145
Mobile : 8921352482
Email : dopkd.ksad@kerala.gov.in

Sri Satheesh Maveli PuthenVeedu
Senior Deputy Director, District Audit Office
Civil station, B3 block
Malappuram – 676005
Phone : 0483-2734951
Mobile : 9497206940
Email : dompm.ksad@kerala.gov.in
Smt Chithralekha K K KAS
Deputy Director
Phone : 0483-2734951
Mobile : 9349971659
Email : dompm.ksad@kerala.gov.in

Smt Vasantha P S
Senior Deputy Director ,District Audit Office
Municipal Building, Kalpetta
Wayanad-673121
Phone : 04936-203672,
Mobile : 9526647114
Email : dowyd.ksad@kerala.gov.in
Smt Akhila Mohan KAS
Deputy Director
Phone : 04936-203672
Mobile : 9496549698
Email : dowyd.ksad@kerala.gov.in

Sri Jayarajan K
Senior Deputy Director,District Audit Office
K.M Complex, Near Municipal Bus Stand, Kannur -670001
Phone : 0497-2707698,
Mobile : 9446268263
Email : doknr.ksad@kerala.gov.in
Sri Jithendran A R
Deputy Director
Phone : 0497-2707698
Mobile : 9447885140
Email : doknr.ksad@kerala.gov.in

Sri Augustine O K
Senior Deputy Director,District Audit Office
Civil Station, E Block, Vidya Nagar P.O,
Kasaragod-671123
Phone : 04994-256690,
Mobile : 9947405663
Email : doksd.ksad@kerala.gov.in
Sri David K John
Deputy Director
Phone : 04994-256690
Mobile : 9847294784
Email : doksd.ksad@kerala.gov.in

Smt.Sreeja.K
Senior Deputy Director, Corporation Audit
Corporation Office,L.M.S, Vikas Bhavan P.O
T.V.M- 695033
Phone :0471-2320821, Extn.405(DD) ,400 (Audit) Mobile : 9447890414
Email : corptvm.ksad@kerala.gov.in


Smt Aji K S
Senior Deputy Director, Corporation Audit
Corporation Office, Kollam
Phone : 0474-2748602 Mobile : 9947573427
Email : corpklm.ksad@kerala.gov.in


Sri Santhosh K V
Senior Deputy Director, Corporation Audit
Corporation Office
Kochi -682011
Phone : 0484-2383994 , 0484-2576097 Extn. 264 Mobile : 944783569
Email : corpkochi.ksad@kerala.gov.in


Sri Sasibhooshan E
Senior Deputy Director, Corporation Audit
Corporation Office,
Thrissur 680001
Phone : 0487-2443619 Mobile :
email : corptsr.ksad@kerala.gov.in


Sri Vasudevan M
Senior Deputy Director,Corporation Audit
Corporation Office
Kozhikkode -673011
Phone : 0495-2365264 , 0495-2365040 Mobile :9446693972
Email : corpkkd.ksad@kerala.gov.in


Sri Sunil P
Senior Deputy Director, Kannur Corporation Audit,
Corporation Office
Kannur-670001
Phone : 0497-2700581 Mobile : 9495207229
Email : municipalauditkannur@gmail.com


Sri John Manohar
Senior Deputy Director, District Panchayath Audit
District Pachayath Office, Pattom, Thiruvananthapuram- 695004.
Phone : Mobile : 9447221347
Email : dptvm.ksad@kerala.gov.in


Smt Baby Sanooja
Senior Deputy Director, District Panchayath Audit &
District Kudumbasree Audit,
District Pachayath Office, Olayil, Thevally, Kollam, Kerala 691009
Phone : Mobile : 9495981522
Email : dpklm.ksad@kerala.gov.in

Smt Jaya C R
Senior Deputy Director, District Panchayath Audit &
District Kudumbasree Audit,
District Pachayath Office, Civil Station, Thrikkakara, Kakkanad,
Eranakulam, Kerala 682030
Phone : Mobile : 9497734850
Email : dpekm.ksad@kerala.gov.in

Smt Girija K K
Senior Deputy Director, District Panchayath Audit
District Pachayath Office, Kalyan Nagar, Ayyanthole,
Thrissur, Kerala 680003
Phone : Mobile : 8921416002
Email : dptsr.ksad@kerala.gov.in

Sri Ajithan T N
Senior Deputy Director, District Panchayath Audit &
District Kudumbasree Audit,
District Pachayath Office, Civil Station, Eranhippalam,
Kozhikode, Kerala 673020
Phone : Mobile : 9447607191
Email : dpkkd.ksad@kerala.gov.in

 

Sri Sashi Kumar M P
Senior Deputy Director, District Panchayath Audit &
District Kudumbasree Audit,
District Pachayath Office, Talap, Kannur, Kerala 670002
Phone : Mobile : 9446020599
Email : dpdkauditknr@gmail.com

Smt Mary Honey Joseph
Senior Deputy Director, District Panchayath Audit &
District Kudumbasree Audit,
District Pachayath Office, Up Hill, Malappuram, Kerala 676505
Phone : Mobile : 9447030396
Email : dpauditmpm@gmail.com

 

Deputy Director & Head Of Office, Municipal Corporation,Concurrent Municipal Audit, Kerala State Audit Department

Smt Sindhu G
Deputy Director, Tiruvalla Municipal Audit
Tiruvalla Municipality Office
Tiruvalla P.O-689 101
Phone : 0469-2700599 Mobile : 9496819441
Email : mltvla@gmail.com

Sri Anil Kumar C
Deputy Director, Kottayam Municipal Audit
Municipal Office
Kottayam -686001
Phone : 0481-2566665 Extn. 30 Mobile : 9446012655
Email : mlktm.ksad@kerala.gov.in
Sri George P Mathew
Deputy Director, Changanassery Municipal Audit
Municipal Office
Changanassery -686101
Phone : 0481-2420044 Mobile : 8921655935
Email : mlcsry.ksad@kerala.gov.in
Smt Rema Rajan
Deputy Director, Municipal Audit
Municipal Office
Alappuzha -688001
Phone : 0477-2251913 Mobile : 9947142802
Email : mlalp.ksad@kerala.gov.in

Sri Prasanna Kumar M P
Deputy Director, Aluva Municipal Audit
Municipal Office
Aluva -683101
Phone : 0484-2623767, 0484-2623756 Mobile : 9495748439
Email : mlalv.ksad@kerala.gov.in

Smt Elsamma S
Deputy Director, Perumbavoor Municipal Audit
Perumbavoor Municipality Office
Perumbavoor P.O
Phone : 0484-2522230, Extn.35, 0484-2700678 Mobile : 9645342914
Email : mlpbvr.ksad@kerala.gov.in
Smt Bindu P G
Deputy Director, Municipal Audit
Municipal Office
Palakkad-678001
Phone : 0491-2534634 Mobile : 9495277187
Email : mlpkd.ksad@kerala.gov.in
Sri Hari K P
Deputy Director, Tirur Municipal Audit
Tirur Municipality Office
Tirur P.O
Phone : Mobile : 9496728252
Email : mltir.ksad@kerala.gov.in
Sri Manoharan M
Deputy Director, Municipal Audit
Municipal Office Vatakara
Kozhikkode-673101
Phone : 0496-2516999 Mobile : 9446066549
Email : mlvdkr.ksad@kerala.gov.in
Sri Sreehari Mithran
Deputy Director, Thalassery Municipal Audit
Municipal Office, Thalassery-670101
Phone : 0490-2344071 Mobile : 9447354917
Email : mltlsry.ksad@kerala.gov.in
Sri Mathew Jacob
Deputy Director,Municipal Audit
Municipality Office
Kasaragod -671121
Phone : 04994-230051 Mobile : 9446287778
Email : mlksd.ksad@kerala.gov.in

Joint Director & Head Of Office, Senior Deputy Director, Travancore Devaswom Audit , Kerala State Audit Department

Sri Vikram Singh C
Joint Director,
Travancore Dewaswom Board
Nanthancode, TVM-695003
Phone : 0471-2313860
Mobile : 9497131677
Email : tdbaudit.ksad@kerala.gov.in
Sri Suresh Kumar R
Senior Deputy Director,
Travancore Dewaswom Board,
Nanthancode, TVM-695003
Phone : 0471-2313860
Mobile: 9497691240
Email : tdbaudit.ksad@kerala.gov.in

Senior Deputy Director & Head Of Office, Devaswom Audit , Kerala State Audit Department

Sri Sunil Kumar K V
Senior Deputy Director, Malabar Devaswom Audit
Civil Station, New Block’
Kozhikode-20
Phone : 0495-2374568 Mobile : 9947193456
Email : mdbaudit.ksad@kerala.gov.in
Sri Rajeev R
Senior Deputy Director, Guruvayoor Devaswom Audit
Guruvayoor P.O
Thrissur-680101
Phone : 0487-2551715 ,0487-2556346 Mobile : 9847853485
Email : gdbaudit.ksad@kerala.gov.in

Deputy Director & Head Of Office, Devaswom Audit , Kerala State Audit Department

Sri Sajikumar G
Deputy Director, Malabar Dewaswom Audit Regional office
Near Municipal Town Hall
Palakkad-678001
Phone : 0491-2527448 Mobile : 9744349190
Email : hreplkd.ksad@kerala.gov.in

Sri Ram Manohar V K

Deputy Director, Cochin Dewaswom Audit
Cochin Dewaswom office
Thrissur -680001
Phone : 0487-2322609 Mobile : 9446163915
email : cdbaudit.ksad@kerala.gov.in

Audit Officer & Head Of Office, Devaswom Audit , Kerala State Audit Department

Sri P V Sureshan
Audit Officer, Malabar Dewaswom Audit Regional Office
Thiruvangadu Sreerama Swamy Temple
Thalassery-670103
Phone : 0490-2320270 Mobile : 9497607172
Email : hreaudittly.ksad@kerala.gov.in

Joint Director & Head Of Office,Welfare Fund Audit , Kerala State Audit Department

Smt Geetha M
Joint Director, Welfare Fund Audit
Old Municipal Office Building
Chinnakkada, Kollam -691001
Phone : 0474-2766175 Mobile : 9495568571
Email : wfaudit.ksad@kerala.gov.in

Senior Deputy Director & Head Of Office,Housing Board Audit, Kerala State Audit Department

Smt Merlin Sam
Senior Deputy Director, KSHB Audit
Housing Board Building, Santhi Nagar
TVM-695001
Phone : 0471-2330001 Mobile : 9447349402
Email : kshbaudit.ksad@kerala.gov.in

Senior Deputy Director & Head Of Office, KHRWS Audit, Kerala State Audit Department

Sri Pramod Viswanathan
Senior Deputy Director, KHRWS Audit
Red Cross Road, Vanchiyoor P O
TVM-695037
Phone : 0471-2306623 Mobile : 9446335161
Email : khrwsaudit.ksad@kerala.gov.in

Senior Deputy Director & Head Of Office, G.C.D.A Audit, Kerala State Audit Department

Sri Kishore Thomas M
Senior Deputy Director, G.C.D.A Audit
G.C.D.A Office
Cochin-682020
Phone : 0484-2205061 Mobile : 9495509424
email : gcdaaudit.ksad@kerala.gov.in

Senior Deputy Director & Head Of Office, Sports Council Audit, Kerala State Audit Department

Sri Harikumar T K
Senior Deputy Director, Sports Council Audit,
Kerala State Sports Council,
Thiruvananthapuram.
Phone : Mobile : 9446421023
Email : sportscouncilaudit@gmail.com

Senior Deputy Director & Head Of Office, Kudumbashree Audit, Kerala State Audit Department

Sri Saji K
Senior Deputy Director, Kudumbashree Audit
Kudumbashree State Mission,
Thiruvananthapuram.
Phone : Mobile : 9446321867
Email : ksadkudumbasreeaudit@gmail.com

Deputy Director & Head Of Office, Trida Audit, Kerala State Audit Department

Sri Rajilan MC
Deputy Director, TRIDA Audit
Jaya Mansion Vazhuthacaud
T.V.M-695010
Phone : 0471-2722748 Mobile : 9447501501
Email : tridaaudit.ksad@kerala.gov.in

Deputy Director & Head Of Office, College of Agriculture Audit, Kerala State Audit Department

Smt Biji Varghese
Deputy Director, Agricultural College Audit
College of Agriculture
Vellayani, T.V.M-695522
Phone 0471-2381915 Mobile :9446272145
Email : agricollege.ksad@kerala.gov.in

Deputy Director & Head Of Office, SIL Audit, Kerala State Audit Department

Smt Bindu K Pillai
Deputy Director, S.I.L Audit
State Institute of Languages
Nalanda, T.V.M – 695003
Phone : 0471-2317238 Mobile : 9947134415
Email : silaudit.ksad@kerala.gov.in

Deputy Director & Head Of Office, Tourism & DTPC Audit, Kerala State Audit Department

Smt Suja N
Deputy Director, Tourism & DTPC Audit
Employee’s Co-operative Society Building,
Pulimoodu,
Statue, TVM-695001.
Phone :                         Mobile : 9497338201
Email : twcaudit.ksad@keralgov.in

Audit Officer & Head Of Office, S.I.E.P , Kerala State Audit Department

Sri Pradeep B
Audit Officer, S I E P Audit
Sahakarana bhanavan, DPI, Vazhuthacaud
Trivandrum -695014
Phone : Mobile : 9446071946
Email : siepaudit.ksad@kerala.gov.in