എറണാകുളം

Sl.No Office Adress Phone No. email

1

District Audit Office,Ernakulam

District Audit Office

Civil Station, Kakkanadu P.O

Ernakulam -682030

 

 

0484-2422271

 

 

doekm.ksad@kerala.gov.in

2

Kochi Corporation Audit Office

Corporation Audit Kochi

Corporation Office

Kochi -682011

0484-2953994

0484-2576097

Extn. 264

corpkochi.ksad@kerala.gov.in

3

Cochin Unviersity Audit Office

Cochin Unviersity Audit

Cochin University of Science and Technology, Kochi – 682822

0484-2576097

cusatuty.ksad@kerala.gov.in

4

G.C.D.A Audit Office,Kochi

G.C.D.A Audit

G.C.D.A Office

Kochi-682020

 

0484-2205061

 

gcdaaudit.ksad@kerala.gov.in

5

Aluva Municipal Audit Office

Aluva Municipal Audit

Municipal Office

Aluva -683101

0484-2623767

0484-2623756

mlalv.ksad@kerala.gov.in

6

Sanskrit University Audit Office

Sanskrit University Audit

Sree Sankaracharya University of Sanskrit

Kalady P.O-683574

 

0484-2463975

 

ssusuty.ksad@kerala.gov.in

7

Perumbavoor Municipal Audit Office

Perumbavoor Municipal Audit

Perumbavoor Municipality Office

Perumbavoor P.O

0484-2522230

Extn.35

0484-2700678

 

mlpbvr.ksad@kerala.gov.in

8

KUFOS Audit Office

KUFOS Audit

Kerala University of Fisheries & Ocean Science, Panagad-682506

 

 

kufosuty.ksad@kerala.gov.in

p

District Panchayath & District Kudumbasree Audit

District Panchayath Office, Kakkanad.P.O., Ernakulam – 682030

 

dtpanchayathekm10@gmail.com