Departmental Circulars

Departmental Circulars/വകുപ്പ് സര്‍ക്കുലര്‍

 

ബാധകമാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം ഉത്തരവാദിത്വം പ്രസക്തി സര്‍ക്കുലര്‍ നം / തീയതി കാണുക
നിര്‍വ്വഹണം മേല്‍നോട്ടം
ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി  

 

ബാധകമാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം ഉത്തരവാദിത്വം പ്രസക്തി സര്‍ക്കുലര്‍ നം / തീയതി കാണുക
നിര്‍വ്വഹണം മേല്‍നോട്ടം

നഗരപാലികാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേല്‍ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍  ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി

04/2023

25.05.2023

കാണുക

കണ്‍കറന്റ് നഗരസഭാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടികള്‍ - മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍  ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി

02/2022

09.03.2022

കാണുക
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപമങ്ങളുടെ 2019-20ന്റെ ഓഡിറ്റ് പരിഷ്കൃത എയിംസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമില്‍ നടത്തുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശം, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ മാതൃകയിലുള്ള പരിഷ്കരണം ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍  ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി

03/2021

25.02.2021

 

കാണുക
2019-20 വര്‍ഷത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  ഓഡിറ്റ്  ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി webex teams platform ല്‍ ജീവനക്കാര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി /വകുപ്പ് മേധാവി 02/2021

04.02.2021

കാണുക
ധനകാര്യ പരിശോധന വകുപ്പ് - പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ട് - ശുപാര്‍ശ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി /വകുപ്പ് മേധാവി 02/2019

27.02.2019

കാണുക
2017-18 വര്‍ഷത്തെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  വാര്‍ഷിക ഓഡിറ്റ് -മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍. ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി /വകുപ്പ് മേധാവി  08 / 2018

28.06.2018

കാണുക
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്‍ - 2017-18 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെയും, വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രകകളുടേയും ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി /വകുപ്പ് മേധാവി 06/2018

13.06.2018

കാണുക
ഓഡിറ്റ് അദാലത്ത് നടത്തുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍  ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി /വകുപ്പ് മേധാവി 01/2018

12.01.2018

കാണുക

 

 

ബാധകമാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം ഉത്തരവാദിത്വം പ്രസക്തി സര്‍ക്കുലര്‍ നം / തീയതി കാണുക
നിര്‍വ്വഹണം മേല്‍നോട്ടം
 ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി - ഇരുപത്തിയാറാമത് റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിഗമനങ്ങളും ശുപാര്‍ശകളും  - ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടും തുടര്‍ നടപടികളും പരിഷ്കരിക്കുന്നു ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 03/2019 

25.06.2019

 

കാണുക
വകുപ്പ് സര്‍ക്കാരിനയക്കുന്ന പ്രത്യേക കത്തുകളുടേയും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടേയും നടപടിക്രമങ്ങളും അവയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടേയും തുടര്‍നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുടേയും വിവരങ്ങള്‍ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നിയമസഭാ സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 24.02.2020 കാണുക

 

ബാധകമാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം ഉത്തരവാദിത്വം പ്രസക്തി സര്‍ക്കുലര്‍ നം / തീയതി കാണുക
നിര്‍വ്വഹണം മേല്‍നോട്ടം
ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി   കാണുക

ഗവ.ഉത്തരവ് നം./

സര്‍ക്കുലര്‍ നം.

തീയതി

വിഷയം

കാണുക

Lr.No.Estt.D.1/96/2023/ധന (2504412)

18.08.2023

സ്കില്‍ ഡെവലപ്പ്മെന്റ് സെന്റര്‍ - ഓഡിറ്റ് ചാര്‍ജ് സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് നല്‍കുന്നതില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച്

കാണുക.

GO(Rt)No.124/2012/തസ്വ..

10.05.2012

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളെ ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിന് നല്‍കേണ്ട ഓഡിറ്റ് ഫീ ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

കാണുക.

GO(MS)No.230/2011/Fin

19.05.2011

Exempting amalgamated fund from the liability of payment of audit fee – Orders issued.

കാണുക.

GO(MS)No.43/11/Fin

19.01.2011

Exempting state military benevolent fund & flag fund from the liability of payment of audit fee – Orders issued.

കാണുക.

GO(P)No.679/10/Fin

14.12.2010

Component of Annual income in respect of Devaswom Boards for computing Audit fee – inclusion of additional item and bringing into effect the enhancement of Audit fee

കാണുക.

Lr.No.LF.4700/R.4/2010

23.04.2010

ഓഡിറ്റ് ചാര്‍ജ്ജ് വര്‍ദ്ധനവ് - പ്രാബല്യ തീയതി അറിയിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

കാണുക.

Lr.No.LF/P.T.2/17601/09

30.12.2009

ഓഡിറ്റ് ചാര്‍ജ്ജ് വര്‍ദ്ധനവ് - സ്പഷ്ടീകരണം സംബന്ധിച്ച്.

കാണുക.

GO(P)No.368/09/Fin

28.08.2009

Rationalization of annual income of local bodies and local fund enhancement of audit charge from .5% to 1% superceeding G.O(P)125/09/Fin - orders issued.

കാണുക.

GO(P)No.125/09/Fin

28.03.2009

Rationalization of annual income of local bodies and local fund enhancement of audit charge from .5% to 1% orders issued.

കാണുക.

GO(MS)No.220/2006/fin

25.05.2006

Kerala Police welfare & amenity (central) fund exempted from Audit fee from the financial year 2004-05 orders issued.

കാണുക.

GO(P)No.561/05/Fin

29.12.2005

Conduct of Audit by LFAD – reduction of audit fee from 1% to .5% further clarification issued.

കാണുക.

GO(P)No.121/2005/Fin

15.03.2005

ഓഡിറ്റ് ഫീ 1% ല്‍ നിന്നും .5% ആക്കി ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്

കാണുക

GO(P)No.52/2004/Fin

22.01.2004

Local Authorities/Grant – in -Aid institutions - Audit fee due to Government – adjustment from plan grant- invoking para 19(iii) of Kerala Local Fund Audit Act 1994 – Orders issued.

കാണുക.

GO(P)No.51/2004/Fin

22.01.2004

LSGI - Audit fee due to Government – adjustment from plan grant- invoking para 19(iii) of Kerala Local Fund Audit Act 1994 – Orders issued.

കാണുക.

GO(Rt) No. 6458/03/Fin

01.08.2003

DTPC & Tourism week celebration audit – levy of audit charge – reg.

കാണുക.

Lr.No.10377/C1/02/സാ.ക്ഷേ.

06.11.2002

അനാഥാലയങ്ങളെയും ധര്‍മ്മസ്ഥാപനങ്ങളെയും ഓഡിറ്റ് ഫീ നല്‍കുന്നതില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയത് സംബന്ധിച്ച്.

കാണുക.

GO(MS)No.11/2002

07.03.2002

സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ വകുപ്പ് - ഓര്‍ഫനേജ് കണ്‍ട്രോള്‍ ബോര്‍ഡിന്റെയും സര്‍ക്കാരിന്റെയും അംഗീകാരമുള്ള അനാഥാലയങ്ങളെയും മറ്റു ധര്‍മ്മ സ്ഥാപനങ്ങളേയും ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ്

ചാര്‍ജ്ജ് ഒടുക്കുന്നതില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

കാണുക.

സര്‍ക്കുലര്‍ നം.12/ 99/ഫിന്‍

18.02.1999

Realisation of Audit fee due to Government from the Auditee institutions under the control of Local Fund Audit Department – Instructions issued.

കാണുക

GO(P)No.1527/99/Fin

31.12.1997

കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് റൂള്‍സ് 1996 – ഓഡിറ്റ് ചാര്‍ജ് 0.75% ല്‍ 1% മാക്കി ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

കാണുക

 

ബാധകമാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം ഉത്തരവാദിത്വം പ്രസക്തി സര്‍ക്കുലര്‍ നം / തീയതി കാണുക
നിര്‍വ്വഹണം മേല്‍നോട്ടം
ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി  

 

ബാധകമാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം ഉത്തരവാദിത്വം പ്രസക്തി സര്‍ക്കുലര്‍ നം / തീയതി കാണുക
നിര്‍വ്വഹണം മേല്‍നോട്ടം
ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി  

 

ബാധകമാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം ഉത്തരവാദിത്വം പ്രസക്തി സര്‍ക്കുലര്‍ നം / തീയതി കാണുക
നിര്‍വ്വഹണം മേല്‍നോട്ടം
2022-23 വര്‍ഷത്തെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 03 / 2022 

22.03.2022

കാണുക
ഭൂസ്വത്തുക്കളും മറ്റു നിക്ഷേപങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് 2020 ലെ പത്രിക സമര്‍പ്പണം - ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി. ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി ഡി.കെ.എസ്.എ 63/ഒ&എം1/2021 കാണുക
2020-21 വര്‍ഷത്തെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഓഡിറ്റര്‍ /ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 01/2020

14.02.2020

കാണുക
താഴ്ന്ന വേതനക്കാരായ ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും തസ്തികമാറ്റം വഴി ഓഡിറ്റര്‍ നിയമനം- സമ്മതപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഓഫീസ്മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 06/2019

30.07.2019

കാണുക
നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് / കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍ക്ക് ഓഡിറ്റര്‍ തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനമാറ്റം വഴി നിയമനം
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് / കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍ക്ക് ഓഫീസ്മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 05/2019

15.07.2019

കാണുക
പെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി തീര്‍പ്പാക്കുന്നത് - പ്രിസം സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ മുഖേന സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്
ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ്മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 04/2019

03.07.2019

കാണുക
 2019-20 ലെ പോതുസ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ  ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ്മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി  01/2019 കാണുക 
നിശ്ചിതയോഗ്യതകളള്ളു താഴ്ന്നവേതനക്കാരായ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-2 ആയി തസ്കികമാറ്റ നിയമനം  ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി  05/2018

12.03.2018

കാണുക
നിശ്ചിതയോഗ്യതകളള്ളു  കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അസിസ്റ്റന്റ്മാര്‍ക്ക് ഓഡിറ്ററായി തസ്കികമാറ്റ നിയമനം  ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 04/2018

03.03.2018

കാണുക
2018-19 ലെ പോതുസ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 03/2018

09.02.2018

കാണുക
ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ അപകട ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി- നോമിനേഷന്‍. ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 02/2018

16.01.2018

കാണുക

 

ബാധകമാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം ഉത്തരവാദിത്വം പ്രസക്തി സര്‍ക്കുലര്‍ നം / തീയതി കാണുക
നിര്‍വ്വഹണം മേല്‍നോട്ടം
ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി  

സര്‍ക്കുലര്‍ നം.

ഫയല്‍

നം.

തീയതി

വിഷയം

കാണുക

09/2023 കെ.എസ്..2509/സ്പെ. സെല്‍/ സി.എസ്.സി/ .1/2020 11.01.2024

സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് -ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികള്‍ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

കാണുക.

03/2017 കെ.എസ്..2265/എസ്.1/2017 27.03.2017

സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ്ജുകളുടെ സമയപരിധി സമയബന്ധിത നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച്.

കാണുക.

00/2016 എല്‍.എഫ്.4487/സ്പെ.സെല്‍/

സി.എസ്.സി/സി.3/15

16.04.2016

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികള്‍ക്കായി ശുപാര്‍ശ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് - അധികം നിര്‍ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

കാണുക.

02/2016 എല്‍.എഫ്.4487/സ്പെ.സെല്‍/

സി.എസ്.സി/സി.3/15

18.02.2016

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളിലും ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളിലും ഉള്‍പ്പെടെ ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കുന്നത് - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

കാണുക

00/2015 എല്‍.എഫ്.4487/സ്പെ.സെല്‍/

സി.എസ്.സി/സി.3/15

12.08.2015

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - ചാര്‍ജ്/ സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളിലെ അപാകത പരിഹരിക്കുന്നത് - സര്‍ക്കുലര്‍ 13/2015-ലെ ഭേദഗതി സംബന്ധിച്ച്.

കാണുക.

13/2015 എല്‍.എഫ്.4487/സ്പെ.സെല്‍/

സി.എസ്.സി/സി.3/15

24.07.2015

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - ചാര്‍ജ്/ സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികളിലെ അപാകത പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

കാണുക.

03/2015 എല്‍.എഫ്. 4487/ സ്പെ.സെല്‍/ സി.എസ്.സി/സി.3/15 25.03.2015

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികല്‍ സംബന്ധിച്ച്.

കാണുക

00/2014 എല്‍.എഫ്.12066/സ്പെ.സെല്‍/

സി.എസ്.സി/സി.3/2014

03.12.2014

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് - ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികള്‍ക്കായി ശുപാര്‍ശകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്.

കാണുക

15/2014 എല്‍.എഫ്.12066/സ്പെ.സെല്‍/

സി.എസ്.സി/സി.3/2014

14.08.2014

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് - ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഫലപ്രദമായും സമയപരിധി പാലിച്ചും പൂര്‍ത്തിയാക്കല്‍ സംബന്ധിച്ച്.

കാണുക.

3/2012 എല്‍.എഫ്.12325/ സ്പെ.സെല്‍/

സി.എസ്.സി/സി.3/2011

09.04.2011

ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - ചാര്‍ജ് /സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികള്‍ സംബന്ധിച്ച്.

കാണുക

3/2007 എല്‍. എഫ്. 8004/ എസ്.എസ്.4/ 2007 25.04.2007

കേരള ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ആക്ട് സെക്ഷന്‍ 16/ചട്ടം 20 പ്രകാരമുള്ള ചാര്‍ജ്/സര്‍ചാര്‍ജ് നടപടികള്‍ - നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതു സംബന്ധിച്ച്

കാണുക

2/2007 എല്‍.എഫ്.2 523/സ്പെ.സെല്‍/

എസ്.സി.6/2007

17.02.2007

സര്‍ചാര്‍ജ് ശുപാര്‍ശകളോടൊപ്പം അയയ്ക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് ഖണ്ഡികകളുടെ പകര്‍പ്പ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

കാണുക