Departmental Circulars

Departmental Circulars/വകുപ്പ് സര്‍ക്കുലര്‍

 

ബാധകമാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം ഉത്തരവാദിത്വം പ്രസക്തി സര്‍ക്കുലര്‍ നം / തീയതി കാണുക
നിര്‍വ്വഹണം മേല്‍നോട്ടം
ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി  

 

ബാധകമാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം ഉത്തരവാദിത്വം പ്രസക്തി സര്‍ക്കുലര്‍ നം / തീയതി കാണുക
നിര്‍വ്വഹണം മേല്‍നോട്ടം

നഗരപാലികാ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രികയിന്മേല്‍ ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ഓഡിറ്റ് പൂര്‍ത്തീകരിച്ച് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍  ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി

04/2023

25.05.2023

കാണുക

കണ്‍കറന്റ് നഗരസഭാ ഓഡിറ്റ് കാര്യാലയങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കൂടുതല്‍ കാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടികള്‍ - മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു.

ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍  ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി

02/2022

09.03.2022

കാണുക
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ് - തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപമങ്ങളുടെ 2019-20ന്റെ ഓഡിറ്റ് പരിഷ്കൃത എയിംസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമില്‍ നടത്തുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശം, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ മാതൃകയിലുള്ള പരിഷ്കരണം ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍  ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി

03/2021

25.02.2021

 

കാണുക
2019-20 വര്‍ഷത്തെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  ഓഡിറ്റ്  ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി webex teams platform ല്‍ ജീവനക്കാര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി /വകുപ്പ് മേധാവി 02/2021

04.02.2021

കാണുക
ധനകാര്യ പരിശോധന വകുപ്പ് - പരിശോധനാ റിപ്പോര്‍ട്ട് - ശുപാര്‍ശ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി /വകുപ്പ് മേധാവി 02/2019

27.02.2019

കാണുക
2017-18 വര്‍ഷത്തെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ  വാര്‍ഷിക ഓഡിറ്റ് -മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍. ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി /വകുപ്പ് മേധാവി  08 / 2018

28.06.2018

കാണുക
തദ്ദേശസ്വയംഭരണസ്ഥാപനങ്ങള്‍ - 2017-18 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെയും, വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രകകളുടേയും ഓഡിറ്റ് ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി /വകുപ്പ് മേധാവി 06/2018

13.06.2018

കാണുക
ഓഡിറ്റ് അദാലത്ത് നടത്തുന്നതിനുള്ള മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍  ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി /വകുപ്പ് മേധാവി 01/2018

12.01.2018

കാണുക

 

 

ബാധകമാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം ഉത്തരവാദിത്വം പ്രസക്തി സര്‍ക്കുലര്‍ നം / തീയതി കാണുക
നിര്‍വ്വഹണം മേല്‍നോട്ടം
 ലോക്കല്‍ ഫണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി - ഇരുപത്തിയാറാമത് റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിഗമനങ്ങളും ശുപാര്‍ശകളും  - ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടും തുടര്‍ നടപടികളും പരിഷ്കരിക്കുന്നു ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 03/2019 

25.06.2019

 

കാണുക
വകുപ്പ് സര്‍ക്കാരിനയക്കുന്ന പ്രത്യേക കത്തുകളുടേയും റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടേയും നടപടിക്രമങ്ങളും അവയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടേയും തുടര്‍നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളുടേയും വിവരങ്ങള്‍ സമാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നിയമസഭാ സമിതിയുടെ ശ്രദ്ധയില്‍ കൊണ്ടുവരുന്നത് സംബന്ധിച്ച്. ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 24.02.2020 കാണുക

 

ബാധകമാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം ഉത്തരവാദിത്വം പ്രസക്തി സര്‍ക്കുലര്‍ നം / തീയതി കാണുക
നിര്‍വ്വഹണം മേല്‍നോട്ടം
ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി   കാണുക

 

ബാധകമാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം ഉത്തരവാദിത്വം പ്രസക്തി സര്‍ക്കുലര്‍ നം / തീയതി കാണുക
നിര്‍വ്വഹണം മേല്‍നോട്ടം
ഓഡിറ്റ് ചാര്‍ജ് കണക്കുാക്കുന്നതില്‍ കൃത്യത ഉറപ്പാക്കുന്നത് നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടിവികുന്നത് സംമ്പന്ധിച്ച് ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി  10/2018   29.10.2018 കാണുക

 

ബാധകമാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം ഉത്തരവാദിത്വം പ്രസക്തി സര്‍ക്കുലര്‍ നം / തീയതി കാണുക
നിര്‍വ്വഹണം മേല്‍നോട്ടം
ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി  

 

ബാധകമാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം ഉത്തരവാദിത്വം പ്രസക്തി സര്‍ക്കുലര്‍ നം / തീയതി കാണുക
നിര്‍വ്വഹണം മേല്‍നോട്ടം
ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി  

 

ബാധകമാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം ഉത്തരവാദിത്വം പ്രസക്തി സര്‍ക്കുലര്‍ നം / തീയതി കാണുക
നിര്‍വ്വഹണം മേല്‍നോട്ടം
2022-23 വര്‍ഷത്തെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 03 / 2022 

22.03.2022

കാണുക
ഭൂസ്വത്തുക്കളും മറ്റു നിക്ഷേപങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് 2020 ലെ പത്രിക സമര്‍പ്പണം - ഓണ്‍ലൈന്‍ വഴി. ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി ഡി.കെ.എസ്.എ 63/ഒ&എം1/2021 കാണുക
2020-21 വര്‍ഷത്തെ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഓഡിറ്റര്‍ /ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 01/2020

14.02.2020

കാണുക
താഴ്ന്ന വേതനക്കാരായ ജീവനക്കാരില്‍ നിന്നും തസ്തികമാറ്റം വഴി ഓഡിറ്റര്‍ നിയമനം- സമ്മതപത്രം ക്ഷണിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഓഫീസ്മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 06/2019

30.07.2019

കാണുക
നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് / കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍ക്ക് ഓഡിറ്റര്‍ തസ്തികയില്‍ സ്ഥാനമാറ്റം വഴി നിയമനം
കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് / കോണ്‍ഫിഡന്‍ഷ്യല്‍ അസിസ്റ്റന്റുമാര്‍ക്ക് ഓഫീസ്മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 05/2019

15.07.2019

കാണുക
പെന്‍ഷന്‍ അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി തീര്‍പ്പാക്കുന്നത് - പ്രിസം സോഫ്റ്റ് വെയര്‍ മുഖേന സമര്‍പ്പിക്കുന്നത്- സംബന്ധിച്ച്
ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ്മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 04/2019

03.07.2019

കാണുക
 2019-20 ലെ പോതുസ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ  ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ്മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി  01/2019 കാണുക 
നിശ്ചിതയോഗ്യതകളള്ളു താഴ്ന്നവേതനക്കാരായ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ്-2 ആയി തസ്കികമാറ്റ നിയമനം  ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി  05/2018

12.03.2018

കാണുക
നിശ്ചിതയോഗ്യതകളള്ളു  കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അസിസ്റ്റന്റ്മാര്‍ക്ക് ഓഡിറ്ററായി തസ്കികമാറ്റ നിയമനം  ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 04/2018

03.03.2018

കാണുക
2018-19 ലെ പോതുസ്ഥലംമാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 03/2018

09.02.2018

കാണുക
ഗ്രൂപ്പ് പേഴ്സണല്‍ അപകട ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി- നോമിനേഷന്‍. ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി 02/2018

16.01.2018

കാണുക

 

ബാധകമാകുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം ഉത്തരവാദിത്വം പ്രസക്തി സര്‍ക്കുലര്‍ നം / തീയതി കാണുക
നിര്‍വ്വഹണം മേല്‍നോട്ടം
ഓഡിറ്റര്‍ / ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ഓഫീസ് മേധാവി / വകുപ്പ് മേധാവി