കോട്ടയം

Sl.No Office Adress Phone Number email

1

District Audit Office, Kottayam

District Audit Office

Civil Station

Collectorate P.O

Kottayam -686001

 

0481-2564886

 

doktm.ksad@keralg.gov.in

2

Municipal Audit Office Kottayam

Kottayam Municipal Audit

Municipal Office

Kottayam -686001

 

0481-2566665

Extn. 30

 

mlktm.ksad@kerala.gov.in

3

M.G University Audit Office, Kottayam

M.G University Audit

Priyadarshini Hills P.O., Athirampuzha, Kottayam -686560

 

0481-2730242

 

mguty.ksad@kerala.gov.in

4

Municipal Audit Office, Changanassery

Changanassery Municipal Audit

Municipal Office

Changanassery -686101

 

0481-2420044

 

mlcsry.ksad@kerala.gov.in