ഡയറക്ടറേറ്റ്

 

 

ക്രമ നമ്പർ ഓഫീസ് വിലാസം ഫോൺ നമ്പർ ഇ – മെയിൽ ഐഡി
1 ഡയറക്ടറേറ്റ് കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില,
വികാസ് ഭവൻ, വികാസ് ഭവൻ പി.ഒ.
തിരുവനന്തപുരം-695033
0471-2303640,
0471-2304036

director.ksad@kerala.gov.in

cru.ksad@kerala.gov.in