സിറ്റിസണ്‍ ഓഡിറ്റ്

 

ചാർജ് ഓഫീസർ - C.M.O.പോർട്ടൽ

 

ശ്രീ.ജി.ബിനുകുമാര്‍
ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ & ചാർജ് ഓഫീസർ-C.M.O.പോർട്ടൽ, 
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്,
ഡയറക്ടറേറ്റ്, നാലാം നില
വികാസ് ഭവൻ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ : 0471-2303640
മൊബൈൽ : 9447728354
ഇമെയിൽ: director.ksad@kerala.gov.in

View